VIDEO

Tọa độ xanh

Ngày Đăng : 01/01/2000

Các hình ảnh trong video clip được sử dụng để quảng bá thành phố Hà Nội với mục đích phi thương mại. Sản phẩm thuộc sở hữu của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA). Việc sử dụng sản phẩm dưới mọi hình thức phải ghi rõ nguồn và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành./.

Xem thêm
Xem thêm