VIDEO

Đánh giá hiệu quả chương trình xúc tiến, đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội năm 2022 - 1

Ngày Đăng : 16/02/2023

Đánh giá kết quả năm 2022, phát huy các ưu điểm, khác phục các tồn tại để hoạt động tốt hơn trong năm 2023 và các năm tiếp theo là nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội trong những tháng cuối năm.

Xem thêm
Xem thêm