Sự kiện mới nhất

Mục đích, ý nghĩa của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa CV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng : 21/03/2021

Tôi là cử trí tại phường Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội. Tôi muốn biết Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa CV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có mục đích, ý nghĩa như thế nào? Trong cuộc bầu cử lần này, tại thành phố Hà Nội có điểm gì khác biệt?

Trả lời

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước (Chủ nhật, ngày 23/5/2021), trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì UBND thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021, trong đó, tại các phường của thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức bầu đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026.

Như vậy, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội có điểm khác biệt là không tổ chức bầu đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026. Trên địa bàn thành phố Hà Nội, chỉ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đại biểu Hội đồng nhân dân các quận, đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây, đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện thuộc thành phố Hà Nội và đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn thuộc các huyện, thị xã của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Bác là cử tri tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội thì bác sẽ tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu theo danh sách cư trỉ do UBND phường Trung Hòa, Cầu Giấy lập.

Theo: Thu Hường, Trang thông tin tuyên truyền, phổ biên pháp luật.