Sự kiện mới nhất

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TTTT BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng : 18/03/2021

Thực hiện Hướng dẫn số 169 ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, để triển khai công tác TTTT về cuộc bầu cử đảm bảo đúng pháp luật, hiệu quả, VPQH xây dựng kế hoạch tổ chức công tác TTTT về cuộc bầu cử.

Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là chủ nhật, 23-05-2021

Nội dung công tác thông tin, tuyên truyền

Văn phòng Quốc hội nêu rõ 6 nội dung công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử cần triển khai thực hiện trong thời gian tới:

Thứ nhất, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, phân tích làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện bầu cử, chú trọng tuyên truyền về thành tựu của đất nước sau 35 năm đổi mới, vượt qua khó khăn, thách thức nhất là từ dịch bệnh Covid-19.

Thứ hai, quán triệt đầy đủ, sâu sắc về chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các văn bản hướng dẫn về cuộc bầu cử, trong đó tập trung tuyên truyền các quy định pháp luật về bầu cử.

Thứ ba, tuyên truyền các quy định pháp luật về tổ chức bộ máy Nhà nước, trong đó có vai trò quan trọng của Quốc hội: tập trung phân tích, làm rõ bản chất Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về quyền dân chủ của nhân dân trong xây dựng bộ máy Nhà nước; về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; về những đóng góp của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định vấn đề quan trọng; về việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước trong thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thứ tư, tuyên truyền về sự ủng hộ của nhân dân đối với đường lối đổi mới của Đảng; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử; biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là công tác bầu cử ở nơi biên giới, hải đảo, các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và vùng có đồng bào theo các tôn giáo.

Thứ năm, thông tin, tuyên truyền đối ngoại về bầu cử, giới thiệu với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và nhân dân các nước trên thế giới về công tác bầu cử và không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình bầu cử; tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Thứ sáu, tuyên truyền về công tác an ninh, trật tự, giám sát, kiểm tra để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công; tuyên truyền sâu rộng về thành công và kết quả của cuộc bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri tới toàn thể nhân dân và bạn bè quốc tế.

Tiến độ triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền

Văn phòng Quốc hội yêu cầu triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử chia thành 3 đợt.

Đợt 1 (từ 01/01 đến 15/4/2021)

- Xây dựng kế hoạch và các văn bản triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử.

- Phổ biến các văn bản, tài liệu về bầu cử (tập trung thông tin, tuyên truyền về Hiến pháp, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia; về những điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân). Tập trung thông tin, tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, về quy trình giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân, về các bước hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc, về các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của người được giới thiệu ứng cử; về trình tự bầu cử, thể thức bầu cử; tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân...

- Tổ chức vận hành Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia;

- Tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu, ấn phẩm về bầu cử: sổ tay bầu cử; in ấn, phát hành lại đĩa CD các ca khúc tiêu biểu về bầu cử; xây dựng video đồ họa chuyển động ướng dẫn về bầu cử;

- Phối hợp tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu về pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trong chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia.

- Phối hợp tổ chức tọa đàm, tập huấn cho phóng viên các cơ quan báo chí về bầu cử.

- Tổ chức đặt hàng các cơ quan báo chí viết tin, bài tuyên truyền về cuộc bầu cử trên các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề...

- Triển khai công tác báo chí tuyên truyền về các hoạt động của Hội đồng bầu cử Quốc gia và hoạt động của các Tiểu ban.

-Tham gia các đoàn kiểm tra về công tác bầu cử (tập trung kiểm tra về những nội dung, nhiệm vụ của lĩnh vực thông tin, tuyên truyền bầu cử).

Đợt 2: (từ 15/4 đến ngày toàn dân đi bầu cử 23/5/2021)

- Tổ chức vận hành Trung tâm Báo chí bầu cử (có Đề án riêng);

- Tổ chức họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước; họp báo khai trương Trung tâm Báo chí bầu cử.

- Tổ chức công tác báo chí tuyên truyền về hoạt động của Hội đồng bầu cử Quốc gia và các Tiểu ban.

- Phối hợp tổ chức triển lãm về “Quốc hội Việt Nam những môc son lịch sử” tại Hà Nội; Triển lãm về “Bầu cử Quốc hội - Ngày hội non sông” tại Tp. Hồ Chí Minh.

-Trong thời gian 10 ngày trước ngày bầu cử, phối hợp tổ chức để các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường mức độ, tần suất, thời lượng tuyên truyền; đặc biệt, tập trung tuyên truyền cao điểm về không khí trong ngày bầu cử 23/5/2021; tuyên truyền kịp thời về diễn biến, tiến độ bầu cử ở các địa phương, dư luận trong nước và quốc tế về cuộc bầu cử.

- Tham gia các Đoàn kiểm tra bầu cử (công tác thông tin, tuyên truyền).

Đợt 3 (sau ngày bầu cử 23/5)

- Tổ chức họp báo trong nước và quốc tế về kết quả cuộc bâu cử.

- Các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung tuyên truyền về kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử.

- Phối họp tổ chức khảo sát, xây dựng báo cáo dư luận xã hội, cử tri về kết quả công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử.

- Tổ chức hội nghị tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử.

Văn phòng Quốc hội yêu cầu công tác tuyên truyền bầu cử phải bảo đảm đúng chỉ đạo, định hướng tư tưởng chính trị, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong nhân dân; gắn với triên khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh té -xã hội của đất nước.

Văn phòng Quốc hội cũng nhấn mạnh cần tuyên truyền để cử tri và Nhân dân nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nắm vững và thực hiện đúng quy định của Luật bâu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân./.

Theo: hoidongbaucu.quochoi.vn