Sự kiện mới nhất

Thông tin hữu ích mới nhất

Công ty Áo tìm kiếm nhà sản xuất quần áo và các thiết bị bảo hộ

Ngày đăng : 22/04/2022

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Thương vụ Việt Nam tại Áo

Email: at@moit.gov.vn; trade@vietnamembassy.at

Tel: +43 1 367 1759 / +43 699 120 88 444./.

(Theo Thương vụ Việt Nam tại Áo).