Tin tức mới nhất

Sự kiện mới nhất

Công khai quyết toán thu – chi ngân sách năm 2022 của Trung tâm

Ngày đăng : 23/10/2023

 (HPA) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố Công khai quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Trung tâm.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội thông báo công khai quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

- Công khai: Quyết định số 637/QĐ-TTXT ngày 9/10/2023 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội về việc công bố công khai quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022.

- Hình thức công khai: Trung tâm thực hiện thoe 2 hình thức

+ Công khai trên Cổng thông tin Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội do đơn vị quản lý.

+ Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị ( Số 10 Trịnh Hoài Đức, Quận Đống Đa, Hà Nội ) thời hạn 90 ngày liên tục kể từ ngày ký thông báo này.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị để biết, thực hiện./.

HPA

File đính kèm: