Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản pháp quy

Số hiệu Cơ quan ban hành
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Trích yếu
Tìm kiếm

Số bản ghi : 446

Trang hiện tại 1/45

STTSố/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTài liệu đính kèm
1 120/2018/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 13/09/2018Chính phủ Tải về
2 4665/QĐ-UBND V/v Ban hành Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020" 05/09/2018UBND thành phố Hà Nội Tải về
3 21/2018/QĐ-UBND Về việc ban hàng Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội 05/09/2018UBND thành phố Hà Nội Tải về
4 4071/UBND-KT Về việc tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố 04/09/2018UBND thành phố Hà Nội Tải về
5 25/CT-TTg Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu 31/08/2018Chính phủ Tải về
6 157/KH-UBND Về việc Triển khai "Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề năm 2018" 08/08/2018UBND thành phố Hà Nội Tải về
7 17/2018/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố về quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội 06/08/2018UBND thành phố Hà Nội Tải về
8 950/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 01/08/2018Chính phủ Tải về
9 3664/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án thăm dò đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản đối với các điểm mỏ cát trên các sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội 19/07/2018UBND thành phố Hà Nội Tải về
10 05/NQ-HĐND V/v Thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2018; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội 05/07/2018HĐND thành phố Hà Nội Tải về