STT Số/ ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tài liệu đính kèm
1 228/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn thành phố Hà Nội 25/08/2022 UBND thành phố Hà Nội Tải về
2 18/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội 25/04/2022 UBND thành phố Hà Nội Tải về
3 267/KH-UBND Thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2022 26/11/2021 UBND thành phố Hà Nội Tải về
4 3928/QĐ-UBND Về việc ban hành thí điểm bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch, khu du lịch chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 13/08/2021 UBND thành phố Hà Nội Tải về
5 174/KH-UBND Phát triển hạ tầng Bưu chính - Viễn thông phục vụ Chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 27/07/2021 UBND thành phố Hà Nội Tải về
6 26/2020/TT-BTTTT Quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông. 23/09/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông Tải về
7 65/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội 19/06/2020 Quốc Hội Tải về
8 61/2020/QH14 Luật Đầu tư 17/06/2020 Quốc Hội Tải về
9 59/2020/QH14 Luật doanh nghiệp 17/06/2020 Quốc Hội Tải về
10 124/NQ-CP Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 03/09/2020 Chính phủ Tải về