“Kích hoạt” PPP trong phát triển khoa học và công nghệ