Thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2018 và những năm tiếp theo của thành phố Hà Nội

Thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2018 và những năm tiếp theo của thành phố Hà Nội

  • Ngày đăng20/08/2018
  • Lượt xem162

(HPA) Thành phố Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động năm 2017 và định kỳ 5 năm về đấu thầu qua mạng giai đoạn 2017-2021 của thành phố Hà Nội.

Đấu thầu qua mạng (Nguồn internet)

Để thực hiện nghiêm lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2018 và những năm tiếp theo, UBND Thành phố đã có Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 19/05/2018 chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Thành phố triển khai ban hành chỉ đạo tại quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 19/05/2017, cụ thể như sau:

Đối với các chủ đầu tư: Có trách nhiệm xác định tỷ lệ, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng khi phân chia gói thầu, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các đơn vị thẩm định: Khi thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đơn vị thẩm định căn cứ Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và lộ trình quy định tại Quyết định số 2876/QĐ-UBND để chủ động đề xuất áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với những gói thầu đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong quy trình thực hiện, trường hợp có phát sinh vướng mắc, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét giải quyết.

Chi tiết kế hoạch hành động về đấu thầu qua mạng giai đoạn 2017-2021 tại file đính kèm./.

HPA


File đính kèm: qd_2876_.pdf

Các tin đã đưa: