Tạo cơ chế riêng cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong hoạt động kết nối