Công tác cải cách hành chính Hà Nội: Nhiều chuyển biến tích cực 9 tháng đầu năm

Công tác cải cách hành chính Hà Nội: Nhiều chuyển biến tích cực 9 tháng đầu năm

  • Ngày đăng25/10/2018
  • Lượt xem250

(HPA) Theo Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm của UBND thành phố Hà Nội, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện.

Ảnh minh họa

Thủ đô Hà Nội quyết liệt chỉ đạo tăng cường cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản trị hành chính trong việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2018. Trong đó, xác định rõ 05 mục tiêu trọng tâm; tổ chức đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2017 của Thành phố và các Sở, ngành, quận, huyện, Thị xã... Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của Thành phố năm 2017 tăng 02 bậc, xếp thứ 56/63 tỉnh, thành phố.

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện thông qua việc ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch rà soát, đánh giá, kiểm soát, kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC năm 2018. Thành phố đã thông qua phương án đơn giản hóa đối với 61 TTHC thuộc 07 lĩnh vực quản lý nhà nước; công bố một số TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế của Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Y tế... Đến nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các các cấp, các ngành thuộc Thành phố là 1.883 thủ tục. Thành phố là tỉnh/thành đầu tiên ban hành quy định về việc thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” đối vơi các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã có cung ứng dịch vụ công.

Ngoài ra, đẩy mạnh đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện 02 Kế hoạch của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; ban hành kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố; thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về nước sạch trên địa bàn Thành phố… Đẩy mạnh giao tự chủ chi thường xuyên các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đăng ký kế hoạch tự chủ giai đoạn 2017-2021 làm cơ sở giảm chi ngân sách, giảm biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động. Theo đánh giá sơ bộ, toàn Thành phố đến năm 2021 số đơn vị tự chủ chi thường xuyên là 208 với tổng biên chế 16017 (sự nghiệp Y tế 19 đơn vị với 7478 biên chế, sự nghiệp giáo dục 85 đơn vị với 4051 biên chế, lĩnh vực khác 104 đơn vị với 4488 biên chế); ngoài ra có 10 đơn vị đăng ký tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư với 899 biên chế. Thành phố thực hiện chuyển đổi 05 đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần. Thành phố đã lựa chọn 05 đơn vị chuyển sang công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ (Trung tâm Sát hạch để cấp giấy phép lái xe và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở Giao thông Vận tải, Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường và Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường); đã thực hiện sáp nhập nguyên trạng Trung tâm Sát hạch để cấp giấy phép lái xe trực thuộc Sở Giao thông Vận tải vào Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, hiện đang triển khai thực hiện đối với các đơn vị còn lại theo tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017.

Đồng thời, Thành phố tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm; đẩy mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Đã thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, người lao động hàng tháng, gắn với công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và bổ nhiệm cán bộ. Triển khai Đề án "Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thành phố giai đoạn 2016-2020", chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở. Đã tổ chức 03 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; 01 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc Thành phố...

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cũng cho biết, trong những tháng cuối năm 2018, thành phố sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính theo hướng đột xuất, không báo trước. Thành phố cũng xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

HPA


Các tin đã đưa: