Hà Nội sẽ tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp phát triển