Chuẩn bị diễn ra Hội Sách Hà Nội lần thứ VI: “Thành phố vì hòa bình”