Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ của HPA

Phối hợp tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố xây dựng, ban hành chính sách, định hướng thu hút về đầu tư, thương mại và du lịch. Xây dựng, thực hiện kế hoạch chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của Thành phố;

Thu thập, đánh giá, phân tích thông tin về đầu tư, thương mại, du lịch, nghiên cứu thị trường, xu hướng, chính sách, thông tin kinh tế, cơ hội đầu tư và đối tác đầu tư. Cung cấp, trao đổi thông tin theo nhiều hình thức cho khách hàng, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và nhà đầu tư;

Quảng bá các tiềm năng và cơ hội của Thành phố Hà Nội. Xây dựng, đề xuất danh mục dự án, sản phẩm thu hút, kêu gọi đầu tư; chủ trì (làm bên mời thầu) tổ chức chọn nhà đầu tư đối với các dự án UBND Thành phố kêu gọi đầu tư; báo cáo tình hình thực hiện theo quy định. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo quy định;

Triển khai các chương trình của Thành phố về cung cấp các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường trong và ngoài nước, đẩy mạnh xuất khẩu và thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tìm kiếm cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh; quảng bá và phát triển các sản phẩm du lịch;

Là đầu mối tổ chức, điều hành chung của “Hệ thống đối thoại giữa Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố”. Thu thập ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, qua đó kiến nghị UBND Thành phố các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách kinh tế, tuyển dụng lao động, khoa học-công nghệ, đào tạo, hải quan, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của Thành phố; tổ chức hội nghị để lãnh đạo Thành phố, cơ quan chức năng cùng doanh nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp;

Tổ chức giao lưu, hợp tác với các tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong nước và nước ngoài nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của Thành phố.