Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.

- Tên giao dịch quốc tế: Ha Noi Promotion Agency

- Tên viết tắt: HPA

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Hà Nội; Có chức năng đề xuất, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại của Thành phố; Tổng hợp các kiến nghị và phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất UBND Thành phố ban hành các chính sách thu hút về đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại;

NHIỆM VỤ:

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại của Thành phố được UBND Thành phố giao.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, tổng hợp các chương trình hàng năm, kế hoạch 5 năm, kế hoạch dài hạn về xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại từ đó đề xuất, kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước và UBND Thành phố kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách định hướng thu hút về đầu từ, thương mại, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại vào thành phố Hà Nội.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, nghiên cứu thị trường; thu thập, phân tích, đánh giá, cung cấp, trao đổi thông tin, xu hướng phát triển và đối tác đầu tư, chính sách, cơ hội đầu tư và thông tin kinh tế.

- Xây dựng, đề xuất danh mục dự án, sản phẩm thu hút, kêu gọi đầu tư. Chủ trì thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đối với cá dự án do UBND Thành phố kêu gọi đầu tư.

- Triển khai các chương trình của Thành phố về cung cấp các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển du lịch và thu hút đầu tư nước ngoài.

- Hợp tác, trao đổi thông tin với các tổ chức trong và ngoài nước, tạo thành mạng lưới thông tin về hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại.

- Điều hành trang thông tin điện tử về xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp và dịch vụ đối ngoại của thành phố Hà Nội.