Công khai dự toán ngân sách kinh phí Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2018

Công khai dự toán ngân sách kinh phí Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2018

  • Ngày đăng16/04/2018
  • Lượt xem181

HPA Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai dự toán ngân sách kinh phí Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2018.

          Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

         Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Công văn số 4026/UBND-KT ngày 22/8/2017 về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội công bố công khai dự toán ngân sách kinh phí Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2018 tại Quyết định số 150/QĐ-TTXT ngày 16/04/2018 của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội./.

HPA


File đính kèm: qd_150_.pdf

Các tin đã đưa: