Nhiều điểm mới trong “Tháng khuyến mại Hà Nội 2019”