Nông thôn Hà Nội phải đi đầu trong áp dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0