Tổ chức hiệu quả các sự kiện văn hóa, ngày lễ lớn của Thủ đô