Chương trình Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội tại Anh đạt nhiều kết quả tích cực