Dịch vụ đầu tư

HPA - Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội

Dịch vụ đầu tư

  • Tư vấn thủ tục đầu tư dự án:

  • Giấy chứng nhận Đầu tư
  • Chủ trương Đầu tư
  • Tư vấn lập dự án
  • Cấp giấy phép ngành: Xây dựng, đất đại ...

  • Dịch vụ nghiên cứu khảo sát

  • Dịch vụ khác: Tư vấn thành lập Doanh nghiệp ...